Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ACTIVE COMPANY

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin sklepu Active Company reguluje zasady składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz realizacji zamówień.

2. Sklep Active Company to platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem strony internetowej https://active-company.pl/, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje mobilne, umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów. W sklepie Active Company prezentowane są produkty Organizatora oraz ich ceny orientacyjne.

3. Organizatorem sklepu Active Company, a przez to stroną wszelkich umów zawieranych zgodnie z Regulaminem sklepu Active Company jest Active Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-014), ul. Nowogrodzka 68, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448554, posiadającym numer NIP 8222344543 oraz numer REGON 146514869, dalej zwana „Organizatorem”. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@active-company.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 769 90 07.

4. Klientami sklepu Active Company mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dalej zwani „Konsumentami” oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dalej zwane „Przedsiębiorcami”, łącznie dalej zwani „Klientami”. Przedsiębiorcami są w szczególności spółki, osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego posiadające NIP.

5. Identyfikacji Klienta jako Konsumenta lub Przedsiębiorcę dokonuje się poprzez wybór dowodu zakupu, którym może być Paragon lub Faktura VAT. Klient, wybierając opcję faktura VAT i wypełniając rubrykę NIP, oświadcza w ten sposób, że jest Przedsiębiorcą. Klient, wybierając opcję Paragon, oświadcza w ten sposób, że jest Konsumentem.

6. Podmiot, który nabył towar jako Konsument może zażądać wystawienia faktury VAT na podany NIP i dane. Klient, który zwróci się z takim żądaniem, zobowiązany jest do zapłaty 10% wartości brutto zakupionych towarów, objętych danym dowodem księgowym, tytułem kosztów administracyjnych związanych z zastąpieniem paragonu dokumentem księgowym faktury VAT. Organizator wystawia fakturę VAT za dokonanie tej usługi administracyjnej.

7. Regulamin sklepu Active Company dzieli się na dwie części, z których pierwsza odnosi się wyłącznie do Konsumentów, a druga odnosi się wyłącznie do Przedsiębiorców. Zasady składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz realizacji zamówień odnoszące się do Konsumentów, nie mają zastosowania do zasad składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz realizacji zamówień przez Przedsiębiorców, i na odwrót.

8. Informacje zamieszczone w sklepie Active Company, w tym ceny produktów, mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Regulamin sklepu Active Company stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta z Organizatorem w zakresie nieuregulowanym indywidualnie.

10. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.active-company.pl.

11. W przypadku zmiany Regulaminu ważność zachowuje treść Regulaminu publikowana w dniu złożenia zamówienia.

12. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Active Company są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Umowy zawierane są w złotych polskich. Sklep Active Company zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep Active Company zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. Sklep Active Company w wyjątkowych okolicznościach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia. Do czasu akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Brak akceptacji nowej ceny w terminie 7 dni będzie oznaczał, że Klient odstępuje od umowy, która w rezultacie poczytywana będzie za niezawartą.

13. Produkty znajdujące się aktualnie w promocji oznaczone są znakiem graficznym „PROMOCJA” lub „WARTOŚCIĄ PROCENTOWĄ UDZIELONEGO RABATU” na czerwonym tle. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacja zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Sklep Active Company niezwłocznie poinformuje Klientów o zakończeniu promocji, odznaczając dany produkt symbolem promocji.

14. Wszelkie ilustracje zawarte w sklepie Active Company mają charakter poglądowy. Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne i aktualne.

15. Sklep Active Company służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Aby skorzystać ze Sklepu Active Company niezbędne jest szerokopasmowe łącze internetowe, przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript, włączona obsługa plików cookies, włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze, aktywne konto e-mail.

16. Regulamin sklepu Active Company znajduje zastosowanie zarówno do zamówień składanych przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej https://active-company.pl/, jak również do zamówień składanych w drodze korespondencji mailowej z pominięciem formularza na stronie internetowej https://active-company.pl. W tej sytuacji Organizator może uzależnić realizację zamówienia od złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu sklepu Active Company.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Sklepu Active Company ze sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem, które leżą po stronie Klienta.

19. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie Active Company, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

20. Minimalna kwota zamówienia, które może zostać złożone za pośrednictwem sklepu Active Company, wynosi 100 zł netto, tj. 123 zł brutto. Organizator nie realizuje mniejszych zamówień. Produkty, mające niższą cenę niż kwota minimalna, mogą być zamawiane w większej liczbie lub wraz z innymi produktami, tak aby łączna cena zamówienia przekraczała kwotę minimalną.

21. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za parametry i właściwości techniczne produktu zamieszczone na stronie internetowej sklepu Active Company. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość wykorzystania i przydatność produktu w działalności Klienta.

22. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności, dostępnej na stronie: https://active-company.pl/polityka-cookies.html.

§2 Postanowienia mające zastosowanie wyłącznie względem Przedsiębiorców

23. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do umów zawieranych z Klientami, będącymi Przedsiębiorcami.

24. Organizator na stronie internetowej sklepu Active Company prezentuje jakie produkty ma w ofercie i jaka jest przybliżona cena tych produktów.

25. W celu zawarcia umowy Klient może wypełnić formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu Active Company, wskazując jakie produkty chciałby zakupić po prezentowanych cenach. Klient może również zwrócić się z takim zapytaniem drogą mailową.

26. Wypełnienie formularza zakupów na stronie internetowej ze wskazaniem produktów i ich cen stanowi ofertę Klienta, dotyczącą zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem.

27. Organizator bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji lub przedstawia Klientowi nową ofertę.

28. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza przyjęcie oferty nabycia produktów przez Klienta i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży tych produktów.

29. Organizator przedstawia Klientowi nową ofertę, jeżeli produkt, który chciał nabyć nie znajduje się obecnie w ofercie Organizatora lub zmianie uległa cena produktu.

30. Jeżeli produkt, który chciał nabyć Klient nie znajduje się obecnie w ofercie Organizatora, to Organizator przestawia ofertę na produkty najbardziej podobne, chyba że nie posiada w ofercie produktów tego rodzaju.

31. Jeżeli zmianie uległa cena produktu to Organizator przedstawia Klientowi ofertę, uwzględniającą produkt i jego nową cenę.

32. W przypadku przedstawienia przez Organizatora oferty, uwzględniającej produkt podobny i cenę lub dany produkt ze zmienioną ceną, Klient może ofertę przyjąć lub zrezygnować z zakupów. W momencie przyjęcia oferty przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

33. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.

34. Zapłata ceny za zakupione produkty, wedle wyboru Kupującego, winna nastąpić w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu (ING BANK ŚLĄSKI S.A. 11 1050 1025 1000 0090 3127 2967) bądź za pośrednictwem platformy PayU.

35. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu (zastrzeżenie własności).

36. Sklep wysyła Klientowi zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez Organizatora faktura jest dołączana do wysyłanej przesyłki lub przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury w formie elektronicznej, Klient wyraża zgodę, uprawniającą Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

37. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Kupującego, chyba że Klient i Organizator ustalą inne warunki dostawy produktu.

38. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Klientem.

39. Przesyłki za pobraniem realizowane dla zamówień, nie przekraczających łącznej wartości 5.000,00 zł brutto.

40. Termin dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

41. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie bezzwłoczne skontaktowanie się z Organizatorem.

42. Klient ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze stan techniczny nabytych produktów, a w szczególności ma obowiązek zweryfikować wszelkie uszkodzenia produktów powstałe podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu Klient zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera, w którym wyliczy stwierdzone uszkodzenia. W takiej sytuacji Klient powinien sprawdzić również czy dany sprzęt poprawnie działa. Brak sporządzenia protokołu, zawierającego daną usterkę lub inne uszkodzenie produktu pozbawia Klienta możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tym związanych względem Organizatora.

43. Organizator nie odpowiada za pracę firm kurierskich.

44. Wszystkie produkty prezentowane przez Organizatora są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.

45. Organizator udziela na wszystkie sprzedane produkty gwarancji, że produkt nie posiada wady fizycznej.

46. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne produktu, o których Klient wiedział przy zawieraniu umowy sprzedaży.

47. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

48. Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia produktu. Termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ujawni się wada fizyczna produktu a Klient zawiadomi Organizatora w tym terminie o stwierdzonej wadzie. Zawiadomienie powinno zawierać również numer faktury VAT wystawionej przy sprzedaży oraz dane Klienta.

49. Organizator informuje Klienta o przyjęciu zawiadomienia i sposobie realizacji obowiązku gwarancyjnego, w szczególności informuje czy naprawa produktu nastąpi u Klienta czy też należy wysłać produkt na adres wskazany przez Organizatora. Koszt wysłania produktu ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zwraca Klientowi koszt wysłania produktu.

50. Organizator, po przeprowadzeniu zbadania produktu, informuje Klienta o przyjęciu odpowiedzialności za wadę fizyczną rzeczy lub o odmowie przyjęcia odpowiedzialności. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności gwarancyjnej ma miejsce w sytuacji, gdy Organizator nie ponosi winy za uszkodzenie produktu, w szczególności, gdy Klient niewłaściwie użytkował produkt.

51. Organizator informuje Klienta o terminie naprawy gwarancyjnej, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Jeżeli naprawa produktu ma nastąpić u Klienta jest on zobowiązany udostępnić produkt w terminie wskazanym przez Organizatora.

52. Organizator usuwa wadę przedmiotu poprzez jego naprawę.

53. Organizator może wedle własnego wyboru zdecydować o wymianie produktu, posiadającego wadę na nowy produkt wolny od wad. Organizator, wymieniając produkt na wolny od wad ma prawo zażądać zwrotu uszkodzonego produktu.

54. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z umów sprzedaży produktu do kwoty odpowiadającej cenie netto tego produktu. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za poniesione straty Klienta.

55. Stosownie do art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

56. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

57. Zwrot produktów dotyczy tylko Klientów, którzy dokonali zakupu w charakterze Konsumenta.

§3 Postanowienia mające zastosowanie wyłącznie względem Konsumentów

58. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami.

59. Organizator na stronie internetowej sklepu ACTIVE COMPANY prezentuje jakie produkty ma w ofercie i jaka jest przybliżona cena tych produktów.

60. W celu zawarcia umowy Konsument może wypełnić formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu Active Company wskazując jakie produkty chciałby zakupić po prezentowanych cenach. Konsument może również zwrócić się z takim zapytaniem drogą mailową.

61. Wypełnienie formularza zakupów na stronie internetowej ze wskazaniem produktów i ich cen stanowi ofertę Konsumenta zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem.

62. Organizator nie później niż w terminie 30 dni, potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji lub przedstawia Konsumentowi nową ofertę.

63. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza przyjęcie oferty nabycia produktów przez Konsumenta pod warunkiem zapłaty ceny w całości oraz kosztów transportu w formie przedpłaty. Dokonanie zapłaty przez Konsumenta skutkuje zawarciem umowy sprzedaży produktów.

64. Organizator przedstawia Konsumentowi nową ofertę, jeżeli produkt, który chciał nabyć nie znajduje się obecnie w ofercie Organizatora lub zmianie uległa cena produktu.

65. Jeżeli produkt, który chciał nabyć Konsument nie znajduje się obecnie w ofercie Organizatora, to Organizator przestawia ofertę na produkty najbardziej podobne, chyba że nie posiada w ofercie produktów tego rodzaju.

66. Jeżeli zmianie uległa cena produktu to Organizator przedstawia Konsumentowi ofertę, uwzględniającą produkt i jego nową cenę.

67. W przypadku przedstawienia przez Organizatora oferty, uwzględniającej produkt podobny i cenę lub dany produkt ze zmienioną ceną, Konsument może ofertę przyjąć lub zrezygnować z zakupów. W momencie przyjęcia oferty przez Konsumenta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem zapłaty ceny w całości oraz kosztów transportu w formie przedpłaty.

68. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

69. Zapłata ceny za zakupione produkty winna nastąpić w formie przedpłaty na konto bankowe Organizatora (ING BANK ŚLĄSKI S.A. 11 1050 1025 1000 0090 3127 2967).

70. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Organizatora (zastrzeżenie własności).

71. Organizator wysyła Konsumentowi zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci rachunku fiskalnego. Wystawiony przez Organizatora rachunek jest dołączany do wysyłanej przesyłki.

72. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Kupującego.

73. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Konsumentem.

74. Termin dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

75. Konsument ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie bezzwłoczne skontaktowanie się z Organizatorem.

76. Konsument ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze stan techniczny nabytych produktów, a w szczególności ma obowiązek zweryfikować wszelkie uszkodzenia produktów powstałe podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu Konsument zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera, w którym wyliczy stwierdzone uszkodzenia. W takiej sytuacji Konsument powinien sprawdzić również czy dany sprzęt poprawnie działa. Brak sporządzenia protokołu, zawierającego daną usterkę lub inne uszkodzenie produktu, pozbawia Konsumenta możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tym związanych względem Organizatora.

77. Organizator nie odpowiada za pracę firm kurierskich.

78. Wszystkie produkty prezentowane przez Organizatora są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.

79. Organizator udziela na wszystkie sprzedane produkty gwarancji, że produkt nie posiada wady fizycznej.

80. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne produktu, o których Konsument wiedział przy zawieraniu umowy sprzedaży.

81. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

82. Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia produktu. Termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ujawni się wada fizyczna produktu a Konsument zawiadomi Organizatora w tym terminie o stwierdzonej wadzie. Zawiadomienie powinno zawierać również rachunek wystawiony przy sprzedaży oraz dane Konsumenta.

83. Organizator informuje Konsumenta o przyjęciu zawiadomienia i sposobie realizacji obowiązku gwarancyjnego, w szczególności informuje czy naprawa produktu nastąpi u Konsumenta czy też należy wysłać produkt na adres wskazany przez Organizatora. Koszt wysłania produktu ponosi Konsument. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zwraca Konsumentowi koszt wysłania produktu.

84. Organizator, po przeprowadzeniu zbadania produktu, informuje Konsumenta o przyjęciu odpowiedzialności za wadę fizyczną rzeczy lub o odmowie przyjęcia odpowiedzialności. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności gwarancyjnej ma miejsce w sytuacji, gdy Organizator nie ponosi winy za uszkodzenie produktu, w szczególności, gdy Konsument niewłaściwie użytkował produkt.

85. Organizator informuje Konsumenta o terminie naprawy gwarancyjnej, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Jeżeli naprawa produktu ma nastąpić u Konsumenta jest on zobowiązany udostępnić produkt w terminie wskazanym przez Organizatora.

86. Organizator w ramach gwarancji usuwa wadę przedmiotu poprzez jego naprawę.

87. Organizator w ramach gwarancji może wedle własnego wyboru zdecydować o wymianie produktu posiadającego wadę na nowy produkt wolny od wad. Organizator, wymieniając produkt na wolny od wad ma prawo zażądać zwrotu uszkodzonego produktu.

88. Powyższe uprawnienia Konsumenta z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień konsumenta związanych z odpowiedzialnością Organizatora za wady rzeczy wynikających z Kodeksu cywilnego.

89. Jeżeli Konsument dochodzi swoich uprawnień związanych z wadą rzeczy w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, powinien zaznaczyć to w zawiadomieniu skierowanym do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator przyjmuje, że Konsument dochodzi swych uprawnień związanych z wadą produktu na podstawie gwarancji.

90. Konsument może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

91. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Organizatora wraz z produktem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Organizatora sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@active-company.pl lub przesłanie go pocztą na adres Organizatora.

92. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu produktu lub w inny sposób udokumentować zakup produktu.

93. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących produktów:

93.1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

93.2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

93.3. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

94. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

95. Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Konsumentowi jak najszybsze załatwienie sprawy, jest osobisty zwrot produktu, przed upływem ww. terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie produktu przed jego upływem.

96. Zwrot produktu następuje na koszt Konsumenta.

97. Organizator niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy, Organizator zwróci Konsumentowi także koszt wysłania produktu, który poniósł przy zakupie produktu.

98. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że produkt ten odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

99. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

100. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu.

101. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta, wynikających z odpowiedzialności Organizatora z tytułu niezgodności produktu z umową oraz gwarancji producenta.

102. W razie sporu z Organizatorem lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

103. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

104. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

105. Wszelkie spory, wynikające z realizacji zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.