Kategorie

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY SKLEPU INTERNETOWEGO B2B ACTIVE COMPANY


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin platformy sklepu internetowego B2B ACTIVE COMPANY, znajdującego się pod adresem www.active-company.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez platformę sklepu internetowego B2B ACTIVE COMPANY, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu jest Active Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-014),  ul. Nowogrodzka 68, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448554, posiadającym numer NIP 8222344543 oraz numer REGON 146514869. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@active-company.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 769 90 07.
 3. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu ACTIVE COMPANY nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.
 5. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.active-company.pl 
 6. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Klienta jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową wraz z dostępem do Internetu.
 7. Platforma B2B ACTIVE COMPANY - prowadzona przez ACTIVE COMPANY jest platformą sprzedaży i zakupów hurtowych.
 8. Sklep - platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę dostępny pod adresem http://www.active-company.pl/
 9. Kupujący/Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towaru lub kupujący towar.
 10. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu oraz dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto i tym samym uzyskał dostęp do platformy B2B ACTIVE COMPANY.

 

§ 2.  Produkty

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
 2. Produkty znajdujące się aktualnie w promocji oznaczone są znakiem graficznym „PROMOCJA” na czerwonym tle. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacja zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Sklep niezwłocznie poinformuje Klientów o zakończeniu promocji odznaczając dany produkt symbolem promocji.
 3. Wszelkie ilustracje zawarte w sklepie internetowym Active Company mają charakter poglądowy. Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne i aktualne. Ewentualne błędy lub braki w opisie produktów nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o skontaktowanie się z działem handlowym. 

 

§ 3. Warunki dokonywania zakupów

 1. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Active Company i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 2. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Korzystanie z platformy B2B Active Company jest bezpłatne.
 3. Jeśli potencjalny użytkownik nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, Active Company ma prawo wykluczyć takiego użytkownika i odrzucić formularz rejestracyjny.
 4. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Active Company. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem sklep@active-company.pl oraz aktualność danych Klienta.
 6. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Active Company oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych).
 7. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Active Company, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; zmiana zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.
 8. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w każdą sobotę, niedzielę oraz święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. rodzaj produktu, masa netto, etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Active Company.
 10. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
 11. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Active Company do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Active Company do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

 

§ 4.  Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu na adres sklep@active-company.pl lub faksem na numer 22 769 90 07.
 2. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.
 4. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia. Zamówienia mogą składać prowadzący działalność gospodarczą, organizacja non profit, fundacja oraz inna organizacja pożytku publicznego.
 5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane o czym Sklep poinformuje Kupującego (o ile udostępniono dane kontaktowe).
 6. Minimum logistyczne wynosi 1500zł netto. Przy braku minimum doliczany jest koszt transportu.
 7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich złożenia, nie będą realizowane.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Kupującego.
 9. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

 

§ 5.   Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu. 
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 14 dni roboczych.
 3. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.

 

§ 6.   Płatności

 1.  Zapłata za zakupione produkty, wedle wyboru Kupującego, winna nastąpić w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu (ING BANK ŚLĄSKI S.A. 11 1050 1025 1000 0090 3127 2967) bądź przy odbiorze – za pobraniem.
 2. Dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych bądź jednostek pomocniczych, Sklep może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.
 3. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu.

 

§ 7.   Wysyłka produktów

 1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez Sklep faktura jest dołączana do wysyłanej przesyłki lub przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury, Kupujący wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 2. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Kupującego, chyba że Sklep i Kupujący ustalą inne warunki dostawy produktu.
 3. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Kupującym.
 4. Przesyłki za pobraniem realizowane dla zamówień nie przekraczających łącznej wartości 5.000,00 zł brutto.
 5. Termin dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki, przy czym czas wykonania umowy (tj. czas realizacji zamówienia i czas dostawy) ma charakter orientacyjny.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie skontaktowanie się ze Sklepem w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych.
 7. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia stanu zawartości, Sklep nie będzie przyjmował reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.
 8. Sklep nie odpowiada za pracę firm kurierskich.

 

§ 8.    Zwroty

 1. Kupujący, zawierający umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia (ZAŁĄCZNIK) Sklepowi w tym zakresie (za zachowanie powyżej określonego terminu uznaje się dokonanie wysyłki oświadczenia przed upływem tego terminu).
 2. Zwrot produktu odbywa się na koszt Kupującego, a zwracany produkt musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 3. Klient zwracający towar zostanie obciążony naliczoną opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości brutto zwracanego towaru.
 4. W przypadku dokonania przedpłaty pieniądze zostaną zwrócone przez Sklep na konto wskazane przez Klienta w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrotowi nie podlegają koszty zwrotu produktu.
 5. W przypadku zwrotu produktu, celem usprawnienia procesu, Klient winien skontaktować się ze Sklepem nr tel. 22 769 90 07.
 6. Zwrot nie dotyczy porcelany, szkła oraz mebli wykonywanych na zamówienie (związane jest to z polityką sprzedaży naszych dostawców).
 7. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub jego zwrotu przez Klienta, Klient zobowiązuje się do:

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta i z powrotem,

b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.
Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Klient zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 9.    Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.
 2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.
 3. Okres gwarancji trwa 12 miesięcy, chyba że opis produktu stanowi inaczej. 
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile taka została wydana.
 5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
 7. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sklepu wobec Klientów z tytułu niezgodności produktu z umową.
 8. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta w zakresie niezgodności produktu z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sklep nadmiernych kosztów. W sytuacji, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
 9. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Klientów z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.
 10. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Klient winien skontaktować się ze Sklepem pod nr tel. 22 769 90 07.

 

§ 10.   Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.
 2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Kupującego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.
 3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Kupujący ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.

 

§ 11.    Postanowienia końcowe

 1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin w przypadku Klientów, rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).