Kategorie

Serwis i reklamacja

44. Wszystkie produkty prezentowane przez Organizatora są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.

45. Organizator udziela na wszystkie sprzedane produkty gwarancji, że produkt nie posiada wady fizycznej.

46. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne produktu, o których Klient wiedział przy zawieraniu umowy sprzedaży.

47. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

48. Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia produktu. Termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ujawni się wada fizyczna produktu a Klient zawiadomi Organizatora w tym terminie o stwierdzonej wadzie. Zawiadomienie powinno zawierać również numer faktury VAT wystawionej przy sprzedaży oraz dane Klienta.

49. Organizator informuje Klienta o przyjęciu zawiadomienia i sposobie realizacji obowiązku gwarancyjnego, w szczególności informuje czy naprawa produktu nastąpi u Klienta czy też należy wysłać produkt na adres wskazany przez Organizatora. Koszt wysłania produktu ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zwraca Klientowi koszt wysłania produktu.

50. Organizator, po przeprowadzeniu zbadania produktu, informuje Klienta o przyjęciu odpowiedzialności za wadę fizyczną rzeczy lub o odmowie przyjęcia odpowiedzialności. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności gwarancyjnej ma miejsce w sytuacji, gdy Organizator nie ponosi winy za uszkodzenie produktu, w szczególności, gdy Klient niewłaściwie użytkował produkt.

51. Organizator informuje Klienta o terminie naprawy gwarancyjnej, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Jeżeli naprawa produktu ma nastąpić u Klienta jest on zobowiązany udostępnić produkt w terminie wskazanym przez Organizatora.

52. Organizator usuwa wadę przedmiotu poprzez jego naprawę.

53. Organizator może wedle własnego wyboru zdecydować o wymianie produktu, posiadającego wadę na nowy produkt wolny od wad. Organizator, wymieniając produkt na wolny od wad ma prawo zażądać zwrotu uszkodzonego produktu.

54. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z umów sprzedaży produktu do kwoty odpowiadającej cenie netto tego produktu. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za poniesione straty Klienta.

55. Stosownie do art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

56. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 


Serwis urządzeń gastronomicznych

Firma Active Company prowadzi profesjonalny serwis oraz naprawę urządzeń gastronomicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży oraz doborze wykfalifikowanego zespołu, możemy zagwarantować Państwu 100% fachowości oraz rzetelności. Zakres naszych usług obejmuje naprawy wszelkich dostępnych na rynku urządzeń gastronomicznych. Wykonujemy przeglądy, naprawy bieżące oraz, w razie potrzeby, generalne remonty sprzętu. Posiadamy niezbędne certyfikaty i uprawnienia, dzięki czemu możemy zapewnić pełną opiekę w trakcie trwania gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Szybka naprawa, przystępne ceny, łatwy kontakt, a przede wszystkim fachowość i zaangażowanie personelu stanowią jakość naszych usług.

Serwis: +48 513 075 606

Biuro: +48 22 769 90 07

E-mail: serwis@active-company.pl

Pliki do pobrania
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO / SERWISOWEGO
Format: PDF
Pobierz