Kategorie

Zwrot produktów

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU DOTYCZY TYLKO KLIENTÓW, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU W CHARAKTERZE KONSUMENTA.

90. Konsument może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

91. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Organizatora wraz z produktem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Organizatora sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@active-company.pl lub przesłanie go pocztą na adres Organizatora.

92. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu produktu lub w inny sposób udokumentować zakup produktu.

93. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących produktów:

93.1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

93.2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

93.3. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

94. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

95. Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Konsumentowi jak najszybsze załatwienie sprawy, jest osobisty zwrot produktu, przed upływem ww. terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie produktu przed jego upływem.

96. Zwrot produktu następuje na koszt Konsumenta.

97. Organizator niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy, Organizator zwróci Konsumentowi także koszt wysłania produktu, który poniósł przy zakupie produktu.

98. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że produkt ten odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

99. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

100. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu.

101. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta, wynikających z odpowiedzialności Organizatora z tytułu niezgodności produktu z umową oraz gwarancji producenta.

Pliki do pobrania
FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Format: DOCX
Pobierz